Loading...
Datos de facturación
Agregar datos de facturación
Resumen datos de facturación, garantía {{tableGarantias?.selected?.id_garantia}} de: {{tableGarantias?.selected?.per_nombrecompleto}}
Titulo {{item.dataFacturacion.text}} Nombre {{item.dataFacturacion.data?.df_nombre}} RUT {{FormatRut(item.dataFacturacion.data?.df_dni)}} Giro {{item.dataFacturacion.data?.df_giro}} Teléfono {{item.dataFacturacion.data?.garantia?.per_telefono}} Correo {{item.dataFacturacion.data?.garantia?.usuario}} Dirección {{item.dataFacturacion.data?.df_direccion}} Pais {{item.dataFacturacion.data?.df_pais}} Ciudad {{item.dataFacturacion.data?.df_ciudad}} Comuna {{item.dataFacturacion.data?.df_comuna}} Imagen ver imagen Razon Social SII {{item.dataFacturacion.data?.razonsocialSII}} Giro SII {{item.dataFacturacion.data?.giroSII}}
Lote Cantidad Monto {{i._numeroLote}} {{i.ac_nombrelote}} {{i.ac_cantidad}} {{FormatNumber(i.ac_monto)}}